Klachtenregeling

Vriendelijkheid en gelijkwaardigheid, benieuwdheid en niet-weten, aandacht en respect, deze waarden staan hoog in het vaandel van FocusCentrum Aaffien de Vries. Er wordt naar gestreefd deze waarden zoveel mogelijk tot uitdrukking te brengen in zowel de cursussen, workshops en opleidingen, als in de persoonlijke contacten en in de bedrijfsvoering.

Vanuit deze waarden wordt iedere cursist/student/klant nadrukkelijk uitgenodigd om onvrede met inhoud, organisatie of uitvoering van de cursus of opleiding kenbaar te maken.

Zoveel als mogelijk zal in onderling overleg een oplossing gezocht worden. Soms zal luisteren naar de gezichtspunten van beide kanten voldoende blijken te zijn; soms zal een concrete oplossing gezocht moeten worden. Gestreefd wordt naar een oplossing die voor beide partijen bevredigend is.

In geval het niet mogelijk blijkt om op deze wijze tot een oplossing te komen kan een officiële klacht ingediend worden. Hiervoor gelden de volgende twaalf regels:

 1. Een klacht waarvoor geen bevredigende onderlinge oplossing is gevonden dient schriftelijk ingediend te worden.
 2. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Er wordt geen melding aan derden gedaan over de indiener van de klacht.
 3. Een klacht bestaat uit een inhoudelijke beschrijving van het gebeurde met verwijzing naar het moment waarop de klacht betrekking heeft en de namen van de personen die daar bij betrokken waren.
 4. Een klacht dient lopende of binnen drie maanden na afloop van het gebeurde ingediend te worden. Als de indiener kan beargumenteren dat dit redelijkerwijs niet mogelijk was dan wordt ook een klacht die buiten deze termijn valt behandeld.
 5. De indiener krijgt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf dagen een ontvangstbevestiging en in ieder geval binnen 14 dagen bericht over de wijze van behandeling van de klacht.
 6. In dit bericht wordt aangegeven of de klacht ontvankelijk wordt verklaard en zo niet waarom niet.Indien de klacht ontvankelijk is verklaard wordt een voorstel gedaan een derde persoon uit te nodigen voor bemiddeling.
 7. De uit te nodigen bemiddelingspersoon moet de instemming hebben van beide partijen. Indien dit niet het geval is kunnen beide partijen een eigen vertrouwenspersoon uitnodigen voor bemiddeling.
 8. Vervolgens wordt een gesprek gearrangeerd tussen de bemiddelaar, de indiener van de klacht en de wettelijke vertegenwoordiger van FocusCentrum Aaffien de Vries.
 9. Indien de indiener zonder opgaaf van redenen niet aanwezig is tijdens dit gesprek (uitgezonderd bijzondere redenen zoals een verkeersongeluk) vervalt het recht op verdere klachtbehandeling.
 10. Indien ook na dit gesprek de indiener volhardt in zijn of haar klacht is er tot slot de mogelijkheid voor overdracht van de klachtbehandeling aan een derde persoon. Ook hier geldt dat als FocusCentrum Aaffien de Vries en de indiener het niet eens kunnen worden over de persoon het mogelijk is hiervoor twee personen uit te nodigen.
 11. Zowel de wettelijke vertegenwoordiger van FocusCentrum Aaffien de Vries als de indiener van de klacht ondertekenen voorafgaande aan het overdragen van de klacht een verklaring dat zij zich neerleggen bij de uitspraak van deze derde persoon.
 12. Er wordt naar gestreefd klachten binnen drie maanden na het indienen af te handelen. Mocht dit niet mogelijk blijken te zijn dan krijgt de indiener daarover schriftelijk bericht.

 

Algemene Voorwaarden Groepen

Algemene Voorwaarden Individuele cliënten / supervisanten

Privacy Statement