Algemene Voorwaarden Groepen

Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over een activiteit, wordt gedoeld op een cursus, training, workshop, opleiding en/of enige andersoortige groepsbijeenkomst.

Inschrijving

Inschrijving voor een activiteit gebeurt telefonisch, per email of per post en wordt per email bevestigd. Deelname staat pas vast als het cursusgeld ontvangen is. Bij over inschrijving geldt een toelating op basis van volgorde ontvangst cursusgeld.

Annulering

Annulering door de participant

 1. De cursist heeft een bedenktermijn van 14 werkdagen na de bevestiging van de aanmelding. Bij annulering binnen deze termijn worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
 2. Bij annulering voor de sluitingsdatum wordt 50 euro (75 euro bij de opleidingen) administratiekosten ingehouden.
 3. Bij annulering na de sluitingsdatum en tot 1 week voor start van de activiteit wordt 50% van het bedrag gerestitueerd. Bij de opleidingen geldt een termijn van 1 maand.
 4. Bij annulering binnen een week (maand bij opleidingen) of bij afwezigheid worden geen kosten gerestitueerd.
 5. Bij onvoorzien omstandigheden is het mogelijk een beroep te doen op de coulanceregeling.

Annulering door FocusCentrum Aaffien de Vries

 1. Bij het niet door gaan van een activiteit (door onvoldoende deelname, ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden) worden de deelnemers zo vroeg mogelijk ingelicht.
 2. Het reeds overgemaakte cursusgeld wordt volledig teruggestort.
 3. Indien mogelijk wordt een alternatief aangereikt.
 4. Voor het niet doorgaan van een cursus wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Coulanceregeling
Soms zien deelnemers zich, om begrijpelijke redenen genoodzaakt af te zien van deelname aan een activiteit waarvoor zij zich hebben ingeschreven. Vóór de sluitingstermijn kunnen zij zich eenvoudig afmelden, het betaalde bedrag wordt dan, exclusief de administratiekosten, geretourneerd (zie annuleringsregeling). Mocht zich zo’n situatie voordoen na de sluitingstermijn dan kent het FocusCentrum een coulanceregeling. Dit betekent dat in gezamenlijk overleg gezocht wordt naar een oplossing om de kosten voor de deelnemer zo veel mogelijk te beperken. Voorbeelden van oplossingen zijn dat de deelnemer op een ander tijdstip of een andere locatie de scholing volgt of dat een ander de vrijgekomen plek inneemt. Bij begrijpelijke redenen wordt gedacht aan ziekte, een ongeluk, overlijden van een naaste en dergelijke.

 

 

Afspraken mbt organisatie en lesmateriaal

 1. Deelnemers aan een cursus verplichten zich te houden aan de gedrags- en veiligheidsregels die gelden op de plaats van de scholing.
 2. Alle partijen verplichten zich om informatie van vertrouwelijke aard binnen de scholingssetting te houden en niet aan derden door te geven.
 3. Het opnemen van lesgedeelten is mogelijk mits alle deelnemers daar mee akkoord kunnen gaan.
 4. Het FocusCentrum heeft het recht om, indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, wijzigingen aan te brengen in het aangekondigde programma of de tijden daarvan.
 5. FocusCentrum Aaffien de Vries verplicht zich om al het redelijke te doen om een reeds gestarte cursus te voltooien, indien dit niet mogelijk is wordt de reeds betaalde deelname gerestitueerd.
 6. Als een deelnemer door ziekte of andere omstandigheden een (gedeelte van een) activiteit niet mee kan maken is het mogelijk deze op een andere datum, andere locatie of op individuele basis in te halen. In het laatste geval zijn hier wel extra kosten aan verbonden.
 7. Deelname aan de cursus leidt in de meeste gevallen tot uitreiking van een certificaat. Mocht echter naar de mening van de trainer de lesstof onvoldoende zijn begrepen, ervaren en/of eigen gemaakt, dan kan een certificaat onthouden worden. De trainer zal in dat geval duidelijk en desgewenst schriftelijk motiveren waarom geen certificaat wordt uitgereikt en mogelijkheden aanreiken om alsnog het gewenste certificaat te behalen.
 8. Voor het verkrijgen van het certificaat is deelname aan de volledige activiteit verplicht.
 9. De uitgereikte certificaten zijn erkend door het Focusing Institute in New York en geven de mogelijkheid ook bij andere gecertificeerde focustrainers activiteiten te volgen.
 10. Het aangereikte lesmateriaal mag vrijelijk gebruikt en doorgegeven worden, mits de bron ervan nadrukkelijk vermeld wordt.

Algemene Voorwaarden Individuele cliënten / supervisanten

Klachtenregeling

Privacy Statement